Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na koniec roku obrotowego, na dzień bilansowy dla danej jednostki gospodarczej. Innym powodem stworzenia tego dokumentu może być konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jego formę oraz treść ściśle określa Ustawa o rachunkowości. Sprawozdanie ma na celu przedstawienie sytuacji finansowej oraz finansowych wyników firmy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno być wiarygodne, zrozumiałe, kompletne, porównywalne oraz terminowe i ciągłe. Jak je sporządzić?


Sporządzanie sprawozdania finansowego należy zacząć od wprowadzenia

Każde sprawozdanie zaczyna się wprowadzeniem, zawierającym:

  • nazwę firmy,
  • adres siedziby firmy,
  • podstawowy przedmiot jej działalności,
  • okres, objęty sprawozdaniem finansowym.

Omawia się w nim przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, wykorzystane podczas przygotowywania dokumentu, a także sposoby sporządzenia sprawozdania. Aby mieć pewność, że sprawozdanie zostało prawidłowo spisane, warto powierzyć je fachowcom z naszego biura rachunkowego. Zajmujemy się również badaniem przygotowanych sprawozdań.

Drugą częścią sprawozdania jest bilansowa wycena majątku

Po wprowadzeniu następuje bilansowa wycena majątku, a dokładnie jego składników. Bilans, do którego sporządzenia niezbędna będzie inwentaryzacja, zawiera spis aktywów, w postaci wartości niematerialnych, spis rzeczowych aktywów trwałych, listę inwestycji, aktywów finansowych, nieruchomości, wartości prawnych, rozliczenia międzyokresowe, należności krótkoterminowe oraz pasywa.

Rachunek zysków i strat jako nieodłączny element dokumentu finansowego

W sprawozdaniu finansowym nie może zabraknąć rachunku zysków oraz start. Aby taki rachunek uzyskać, zestawia się przychody firmy ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych z kosztami działalności przedsiębiorstwa. To przedostatni etap procesu sporządzania sprawozdania finansowego.  

Sprawozdanie kończy opis sytuacji ekonomicznej firmy

Sprawozdanie finansowe można uznać za zakończone, tylko jeśli wieńczy je opis sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, zawierający opis ważnych wydarzeń w działalności firmy, a przede wszystkim prognozowany rozwój przedsiębiorstwa.