Badanie sprawozdań finansowych

Jesteśmy kancelarią z Katowic uprawnioną do badania sprawozdań finansowych małych, średnich i dużych firm. Posiadamy wpis na listę firm audytorskich, co daje gwarancję, że wszelkie czynności związane z analizą stanu finansów przedsiębiorstwa dokonują biegli rewidenci zgodnie z krajowymi standardami przeglądu.

Oprócz badań sprawozdań finansowych Biuro Rachunkowe z Katowic oferuje wykonanie następujących usług wchodzących w skład czynności rewizji finansowych:

  • przeglądy śródroczne,
  • badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych dotyczące wkładów niepieniężnych oraz badanie wycen tych wkładów,
  • badania z zakresu rachunkowości i działalności podmiotów gospodarczych,
  • badania planów przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych,
  • przeglądy sprawozdań finansowych,
  • badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego,
  • wyceny akcji spółki w trybie art. 79 ust 4c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

rewizja finansowa

Badamy roczne jednostki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone według polskich przepisów ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

 

Kto jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego?

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązane są wszystkie podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe lub samodzielnie wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania. Dotyczy to wszystkich podmiotów prowadzących pełną księgowość bez względu na formę prowadzenia działalności. W efekcie sprawozdania finansowe mogą składać zarówno jednoosobowe firmy, jak i spółki partnerski czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, sprawozdania podlegają procesowi kontroli. Audyt finansowy przeprowadza się w celu potwierdzenia wiarygodności informacji zawartych w sprawozdaniu przestawionym przez przedsiębiorstwo. Dokonuje tego biegły rewident poprzez wyrażenie pisemnej opinii. Stwierdza w niej czy sprawozdanie i księgi rachunkowe są wolne od nieprawidłowości i zniekształceń informacji.

 

Co zawiera sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje istotne dla każdego przedsiębiorcy. Aby zachować płynność finansową, niezbędne jest stałe monitorowanie kondycji firmy właśnie poprzez opracowywanie analiz przepływów finansowych.

Do obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego firmy należy:

  • bilans – stan aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
  • rachunek zysków i strat – przychody, koszty, zyski, straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
  • informacja dodatkowa – np. opis zasad rachunkowości firmy, przyjęte metod wyceny i zmiany w stosunku do roku ubiegłego.

Co nas wyróżnia

Doświadczenie

20 LAT DOŚWIADCZENIA

Wysoka jakość

WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG

Szybkość realizacji

ZAUFANIE KLIENTÓW

Przystępne ceny

TERMINOWOŚĆ

nowoczesność

NOWOCZEŚNOŚĆ

zespol

NASZ ZESPÓŁ