Rodzaje ksiąg podatkowych

Księgi podatkowe są jednym z podstawowych elementów prawidłowego postępowania podatkowego. Prowadzenie takich ksiąg jest obowiązkiem każdego podatnika, płatnika i inkasenta. Ich celem jest odzwierciedlenie rzeczywistego przebiegu zdarzeń, które skutkowały nałożeniem podatku o konkretnej wysokości. Aby należycie wypełnić obowiązek podatkowy, niezbędne jest prowadzenie ksiąg podatkowych, gdzie zapisuje się wszystkie działania oraz fakty związane z danym podmiotem podatkowym.


Rodzaje ksiąg podatkowych:


Księgi rachunkowe – są to zestawienia obejmujące zapisy księgowe uporządkowane chronologicznie, wykazujące obroty i salda oraz wykaz aktywów i pasywów danej firmy. W skład księgi rachunkowej wchodzi dziennik, w którym zapisuje się w porządku chronologicznym dane o dokonywanych operacjach gospodarczych.


Podatkowe księgi przychodów i rozchodów – jest to podatkowa księga, w której prowadzona jest ewidencja księgowa służąca do rejestrowania wszelkich operacji gospodarczych w uproszczonej formie. Zapisuje się w niej wszelkiego rodzaju przychody, zakup towarów i materiałów, a także związane z nimi koszty uboczne, wydatki w formie wynagrodzeń oraz wszelkie inne wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.


Ewidencje – prowadzona dla celów podatkowych i służąca do ustalenia rzeczywistej wielkości obciążenia podatkowego. Może mieć różną formę w zależności od formy opodatkowania przedsiębiorcy (pełna księgowości, księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo karta podatkowa).


Rejestry – są to uporządkowane zbiory informacji gromadzonych przez przedsiębiorców, w celu ich identyfikacji podatkowej.


Znaczenie ksiąg podatkowych


Księgi podatkowe są jednym z dowodów w postępowaniu podatkowym. Mają takie samo znaczenie jak dokumenty publiczne, ponieważ są dowodem tego, co zostało w nich ujęte. Prawidłowe prowadzenie ksiąg podatkowych jest niezwykle istotne, gdyż przesądzają one o wysokości odpowiedniej dla danego przedsiębiorcy podstawy opodatkowania. Prawdziwość zapisów zawartych w księdze podatkowej może być obalona, jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że są one nieprawidłowo prowadzone.