Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej 

W Polsce istnieje obowiązek rejestrowania wszelkich podejmowanych działań gospodarczych, a co za tym idzie, nakłada się na ich właścicieli obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej. Ewidencja ta jest dokumentacją, która pozwala bardzo precyzyjnie ustalić jakie obciążenia fiskalne względem państwa ma dany podmiot gospodarczy. W momencie rejestrowania działalności gospodarczej mamy do wyboru różne formy opodatkowania i to od nich zależy późniejszy rodzaj prowadzonej ewidencji podatkowej.


Rodzaje ewidencji podatkowej:


Księgi rachunkowe – jest to jedna z form ewidencji podatkowej dla małych podmiotów gospodarczych. W takich księgach umieszcza się szczegółową ewidencję wszystkich operacji gospodarczych (czyli koszty, przychody, przepływy pieniężne) oraz wykazuje się należności oraz zobowiązania przedsiębiorstwa.


Księga przychodów i rozchodów – jest to uproszczona forma ewidencji księgowej pozwalająca na dokładne oszacowanie zobowiązań podatkowych wobec państwa na zasadach ogólnych. W księgach przychodów i rozchodów znajdują się między innymi ewidencje przychodów i kosztów przedsiębiorstwa w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ewidencja wyposażenia oraz środków trwałych.


Ryczałt ewidencjonowany – to także uproszczona forma ewidencji podatkowej. Została zaprojektowana specjalnie dla podmiotów, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tego rodzaju ewidencji znajdują się ewidencje przychodów przedsiębiorstwa oraz ewidencja środków trwałych.


Karta podatkowa – mówi się o niej, że jest najprostszym modelem księgowości przedsiębiorstwa. Mogą się na nią zdecydować podmioty rozliczające się z urzędem skarbowym w formie karty podatkowej. Decydując się na kartę podatkową, wysokość zobowiązań podatkowych nie jest zależna od dochodu, który generuje przedsiębiorstwo, a wynika bezpośrednio z decyzji podatkowej. Korzystając z karty podatkowej podmiot gospodarczy nie jest zobligowany do prowadzenia księgowości i ewidencji przychodów, ale musi wystawiać na żądanie klienta paragony i faktury.